Algemene Voorwaarden compleet


1- DEFINITIES
1.1. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Metaphorum wordt gesloten.
1.2. Producten, abonnementen en diensten van Metaphorum: de door Metaphorum te exploiteren producten en diensten; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing van websites, de registratie van domeinnamen en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten, waaronder het Meta-CMS (Metaphorum Content Management System).
1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie die bevestigd is, van levering van één of meer producten of diensten van Metaphorum.

1. AANBOD EN AANVAARDING

2.1. De overeenkomst tussen Metaphorum en de klant gaat in op het moment dat de klant:

 • digitaal akkoord gaat met het aanbod van Metaphorum door de bestelling middels de website af te ronden en deze te bevestigen.
 • per mail of schriftelijk akkoord gaat door middel van een ondertekende opdrachtformulier als onderdeel van een offerte van Metaphorum. 

2.2. Eventuele afwijkingen op dit aanbod of offerte gedaan door klant binden Metaphorum niet (in afwijking van art. 6:235 BW).

2.3. Bij het accepteren van een aanbod of offerte accepteerd de klant automatisch deze algemene voorwaarden als overeenkomst.

2.4. Abonnees van de diensten van Metaphorum dienen 18 jaar of ouder te zijn, of toestemming te hebben verkregen van ouders en/of verzorgers.

3. LEVERING VAN DIENSTEN

3.1. Metaphorum zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor de overeengekomen dienstverlening, maar garandeert niet dat alle diensten op ieder moment bruikbaar zijn.

3.2. Metaphorum is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Metaphorum te verrichten aanpassingen aan of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Metaphorum ontstaat.

3.3. Metaphorum mag bij haar dienstverlening uitgaan van de gegevens zoals door klant aan haar laatstelijk doorgegeven. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om deze actueel te houden.

3.4. Tenzij anders is overeengekomen in overeenkomsten biedt Metaphorum op aanbiedingen via de website geen telefonische ondersteuning. Vragen met betrekking tot ondersteuning worden via het contactformulier gesteld en op werkdagen waar mogelijk binnen 24 uur digitaal beantwoord. Wanneer wenselijk zal Metaphorum telefonisch contact opnemen met de klant.

3.5. Metaphorum is gerechtigd bij bepaalde diensten nadere voorwaarden te stellen. Deze worden voor of bij het afnemen van deze diensten apart gemeld. Deze voorwaarden gaan boven de onderhavige algemene voorwaarden. 

3.6. Metaphorum is gerechtigd producten of diensten van derden te betrekken bij haar dienstverlening. Hierop zijn de algemene voorwaarden van de betreffende derden van toepassing.

4. DOMEINNAMEN 

4.1. Indien domeinnaamregistratie als dienst is afgenomen, zal Metaphorum bemiddelen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd. 

4.2. Geen aansprakelijkheid bestaat voor verlies, intrekking of opheffing van een domeinnaam, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid bij de directie van Metaphorum.

4.3. Klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van domeinnamen. Geen restitutie vindt plaats in geval van fouten door klant. Metaphorum zal echter trachten een registratie te corrigeren zolang dit nog kosteloos mogelijk is bij de uitgevende instantie. 

4.4. De klant vrijwaart en houdt Metaphorum schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de klant.

5. TARIEVEN EN BETALING

5.1. Metaphorum is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de prijzen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website en medegedeeld aan de klant. Wanneer de klant het niet eens is met deze wijzigingen kan hij in afwijking van artikel 9.1 de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, opzeggen. Dit kan enkel tot de datum waarop de prijswijziging in gaat. 

5.2. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Metaphorum zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.3. Abonnementen op diensten dienen vooruit te worden betaald. Vooruitbetaalde bedragen worden niet gerestitueerd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze algemene voorwaarden.

5.4. De verschuldigde vergoedingen worden voldaan aan Metaphorum of via een externe betaalprovider. Betalingen moeten binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op de bankrekening van Metaphorum zijn bijgeschreven.

5.5. Indien de klant niet binnen de termijn van 14 dagen betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag:

 • Metaphorum behoudt zich het recht om voor iedere factuur administratiekosten in rekening te brengen.
 • Metaphorum behoudt zich het recht voor claims over te dragen aan een derde partij. Deze derde partij is gerechtigd om incassokosten aan de klant door te berekenen.
 • Metaphorum is gerechtigd de overeenkomst op te schorten en de toegang tot alle diensten te blokkeren, of de overeenkomst te ontbinden wanneer klant in verzuim is.
 • Metaphorum is gerechtigd om de domeinnaam zonder enige tegemoetkoming over te nemen indien de klant in gebreke blijft.

5.6. Middels akkoord en uitvoering van de eerste initiële betaling gaat een nieuwe klant automatisch akkoord met een terugkerende automatische betaling bij verlenging van het abonnement. Dit doen we onder andere om te voorkomen dat de domeinnaam vrijkomt en in beheer van een ander terecht komt.   

6. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT (GEBRUIKSVOORWAARDEN)

6.1. Het is de klant niet toegestaan de diensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen;

 • het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail;
 • het handelen in strijd met rechten van intellectuele eigendom van derden;
 • het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie of bestialiteitspornografie;
 • seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 • het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet;
 • het uitvoeren van (D)DoS aanvallen
 • Indien het dataverkeer toerekenbaar aan klant onredelijk hoog is ten opzichte van andere klanten, of het systeem stoort, is Metaphorum gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit te beperken. Metaphorum mag na een waarschuwing een toeslag rekenen voor het onredelijk verkeer.
 • Metaphorum is, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, gerechtigd zonder nadere aankondiging de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of daaraan nadere voorwaarden te stellen, indien en zolang de klant naar haar oordeel handelt (of vermoed wordt dit te doen) in strijd met het gestelde in dit artikel. Bij een vermoeden van strafbare feiten is zij bevoegd de autoriteiten in te lichten en daarbij alle relevante gegevens van klant te verstrekken.
 • De klant vrijwaart Metaphorum tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de diensten, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

7. BEVEILIGING EN PRIVACY

7.1. In het kader van de dienstverlening verwerkt Metaphorum persoonsgegevens van klanten. Persoonsgegevens worden gebruikt om:

 • Uitvoering te geven aan de overeenkomst of pre-contractuele maatregelen te nemen;
 • Klanten te informeren over producten en diensten van Metaphorum;
 • Aanvragen tot domeinnaamregistraties door te geven aan registrerende instanties conform art. 7.2.

7.2. Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult Metaphorum een bemiddelende rol. Dergelijke aanvragen zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Ter uitvoering van de aanvraag zal Metaphorum voor zover noodzakelijk in het kader van de aanvraag Persoonsgegevens verstrekken aan deze instanties. 

7.3. Metaphorum neemt geen kennis van niet publieke informatie, waaronder Persoonsgegevens, die door klant op onze systemen wordt geplaatst, tenzij dit voor een goede uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is, of deze inzage berust op een wettelijke verplichting.

7.4. Klant erkent dat Metaphorum als internetprovider een zelfstandige bewaarplicht heeft t.a.v. verkeers- en locatiegegevens op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

7.5. Voorzover Metaphorum middels de diensten persoonsgegevens ten behoeve van de klant verwerkt, doet Metaphorum dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De aansprakelijkheid van Metaphorum voor directe schade geleden door de klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming dan wel door onrechtmatig handelen van Metaphorum, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de klant onder deze overeenkomst per jaar verschuldigd is. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 500,- (exclusief BTW).

8.2. Aansprakelijkheid van Metaphorum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8.3. Geen aansprakelijkheid bestaat in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Metaphorum niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, niet of gebrekkige levering van derden producten door de leverancier en storingen in netwerken alsmede niet-toerekenbare tekortkomingen van derden waarvan Metaphorum zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

8.4. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Metaphorum opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Metaphorum niet mogelijk is, langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

9. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

9.1. De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst zal worden verlengd met eenzelfde termijn, tenzij een der partijen uiterlijk 30 dagen voor einddatum van de lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de overeenkomst niet te zullen verlengen. 

9.2. Opzegging is mogelijk via de website met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Metaphorum de bevestiging van de opzegging ontvangt. Ontvangst wordt binnen acht dagen bevestigd.

9.3. Indien Metaphorum ervoor kiest een specifiek abonnement type of speciale dienst te beëindigen, kan Metaphorum het abonnement met een opzegtermijn van 30 dagen opzeggen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd.

9.4. Metaphorum behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Metaphorum of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

9.5. Een abonnement op een dienst van Metaphorum kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd naar een duurder abonnementstype. Een reeds betaald abonnementstarief wordt afgetrokken van de prijs van het nieuwe abonnement. Wijzigingen naar lager geprijsde abonnementen kunnen alleen worden gedaan aan het einde van een abonnementsperiode en alleen indien de klant Metaphorum hiervan minimaal dertig (30) dagen voor het verstrijken van de huidige abonnementsperiode op de hoogte heeft gebracht.

9.6. Metaphorum is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Metaphorum diensten te staken indien;

 1. de klant aan Metaphorum valse en/of onjuiste hem betreffende persoonsgegevens heeft doorgegeven;
 2. de klant de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
 3. de klant in strijd handelt met artikel 6;
 4. de leverancier van derden producten de betreffende dienst en/of product niet langer kan leveren;
 5. ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd;
 6. de klant (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;
 7. de onderneming van de klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
 8. de klant niet voldoet aan zijn betaalverplichtingen conform artikel 5
  • Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal het gebruiksrecht op de diensten onmiddellijk ophouden te bestaan en zal de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk door Metaphorum buiten gebruik worden gesteld. De klant zal onmiddellijk ophouden van het systeem en van de diensten gebruik te maken.
  • Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal Metaphorum de door de klant verstrekte gegevens van websites, databases en mailsystemen na dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding vernietigen, tenzij deze (persoons-)gegevens noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de overeenkomst of indien Metaphorum anderszins gerechtigd is over deze (persoons)gegevens te beschikken. Metaphorum behoudt zich het recht voor om gegevens te bewaren als bewijsmateriaal voor eventuele toekomstige claims en procedures.

10. EIGENDOMSVORBEHOUD

De door Metaphorum vervaardigde producten zijn en blijven eigendom van Metaphorum.

11. BUITENGEBRUIKSTELLING

8.1 Metaphorum heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Metaphorum niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

12. SLOTBEPALINGEN

12.1. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Metaphorum hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Het is klant echter toegestaan derden beheers-, onderhouds- en dergelijke werkzaamheden te laten verrichten, waarbij klant aansprakelijk is voor doen en laten van deze derden.

12.2. In verband met de verkoop of andere overdracht van delen van de activiteiten of activa van Metaphorum, heeft laatstgenoemde het recht deze overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving gedeeltelijk of geheel over te dragen aan een derde partij, alsook de rechten en plichten die Metaphorum heeft zoals vermeld in de overeenkomst.

12.3. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank voor de vestigingsplaats van Metaphorum is bij uitsluiting bevoegd voor geschillen onder de overeenkomst.

12.4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.